Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?Zadzwoń +48 518 075 074

Gwarancja na asortyment sklepu e-Markizy

Sklep internetowy e-markizy.pl udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty wystawienia dokumentu sprzedaży (w przypadku rolet materiałowych, żaluzji oraz moskitier) natomiast pozostałe osłony zewnętrzne (np. markizy, pergole) są objęte gwarancją min. 2lat a zazwyczaj gwarancja sięga nawet 7lat. Jest to uzależnione od konkretnego produktu.

Zakupione produkty w sklepie internetowym e-markizy.pl podlegają wymianie wyłącznie po uznaniu złożonej reklamacji.
Reklamację można złożyć mailowo lub pisemnie wraz z dowodem zakupu.
Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego asortymentu.
Sklep internetowy e-markizy.pl nie ponosi odpowiedzialności:
– z powodu złego opomiarowania produktów przez Państwa,  z  niezgodnego z instrukcją  montażu i związanych z tym błędów przy  użytkowaniu naszych produktów, oraz za różnice w odcieniach poszczególnych tkanin
GWARANCJA

Reklamowany asortyment lub wadliwą część prosimy przesłać na swój koszt, jako paczkę ekonomiczną Poczty Polskiej,  na adres: Adams ul.górnośląska 17, 68-200 Żary
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma zwrot kosztów poniesionych za przesłanie reklamowanego asortymentu, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej dla paczek ekonomicznych.
Koszty nie uznanej reklamacji obciążają kupującego. Aby otrzymać z powrotem produkt należy uregulować należność za przesyłkę.
Sklep internetowy e-markizy.pl nie odpowiada za sposób opakowania reklamowanego asortymentu oraz usterek związanych z uszkodzeniami powstałymi w wyniku przesyłki reklamowanego towaru.
Systemy osłonowe wewnętrzne i zewnętrze to grupa specyficznych produktów, które produkowane są w większości na wymiar.
Dlatego nie ma możliwości całkowitego zwrotu lub wymiany określonego produktu (np. na inny kolor). Wymianie lub zwrotowi podlegają tylko produkty które nie są wytwarzane pod konkretne zamówienie (np. moskitiery lub niektóre markizy), zgodnie z Art.10 ust.3 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW Z GRUPY OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Gwarancji określają zasady gwarancji udzielonej na towary sprzedane podmiotom gospodarczym (przedsiębiorcom) oraz innym podmiotom (Dalej: „Kupujący”)przez e-markizy.pl Centrum Handlowe Adams Sp.j Łotoccy z siedzibą w Żarach, ul. Górnośląska 17, 68-200 Żary, Nr NIP 928 207 88 09, pokryty w całości (Dalej: „Gwarant”) (Dalej: „Umowy”) objęte oświadczeniem
gwarancyjnym wymienionym w § 1 ust. 4 OWG.
2. Ogólne warunki gwarancji stanowią integralną część wszystkich Umów, w zakresie których Kupującemu złożono oświadczenie gwarancyjne, chyba że strony Umowy w zakresie danej Umowy zgodnie ustalą, że poszczególne postanowienia OWG lub OWG w całości w zakresie tej Umowy nie znajdują zastosowania.
3. Udzielając gwarancję na sprzedane towary Gwarant zapewnia zgodność sprzedanych towarów z zamówieniem Kupującego stanowiącym podstawę do zawarcia Umowy z zastrzeżeniem postanowień OWG; w celu uniknięcia wątpliwości udzielenie Kupującemu gwarancji przez
Gwaranta nie stanowi zapewnienia, iż towar sprzedany na podstawie Umowy jest wolny od wad.
4. Udzielenie Kupującemu gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego,
które określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego.
5. Gwarancją objęte są towary sprzedane przez Gwaranta na podstawie Umowy wraz z wszystkimi częściami składowymi wymienionymi w zamówieniu, Instrukcji Montażu lub Instrukcji Obsługi i Bezpiecznego Użytkowania dla towarów objętych zamówieniem dostępnymi na stronie www.e-markizy.pl, z zastrzeżeniem § 3 OWG.

§ 2. Zakres gwarancji i sposób realizacji gwarancji

1.Gwarant gwarantuje każdoczesnemu Kupującemu, że towar sprzedany na podstawie Umowy, który zawiera wadę produkcyjną tkwiącą w towarze i z uwagi na powyższe nie funkcjonuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem, będzie na żądanie każdoczesnego Kupującego przez
Gwaranta wymieniony lub naprawiony na towar wolny od wad, pozostawiając wybór metody realizacji obowiązków wynikających z Gwarancji racjonalnemu uznaniu Gwaranta.
2. Z tytułu gwarancji Kupującemu nie przysługuje wobec Gwaranta w szczególności roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek wad produkcyjnych tkwiących w towarach; w zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy towarów, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub użytkowania towarów oraz inne czynności, do których wykonania zobowiązany jest  Kupujący.
3. Gwarancja zostaje udzielona na okres: 2 lat
4. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z gwarancji jest spełnienie przez Kupującego łącznie następujących warunków:
1) zgłoszenia przez Kupującego niezgodności towaru wymienionej w § 2 ust. 1 OWG ma dokonywać na formularzu reklamacyjnym dostępnym na witrynie internetowej www.e-markizy.pl, w formie pisemnej, w formie elektronicznej na adres:
info@e-markizy.pl, lub poprzez witrynę internetową www.e-markizy.pl
2) okazania Gwarantowi oryginału faktury lub paragonu zakupu zgłaszanego towaru,
3) okazania Gwarantowi oryginału bądź kopii Karty Gwarancyjnej,
4) dostarczenia towaru Gwarantowi zgodnie z § 2 ust. 8 OWG lub zapewnienia na każde żądanie Gwaranta dostępu do towarów w miejscu ich montażu.
5. Niezgodność towarów wymieniona w § 2 ust. 1 OWG ujawniona w okresie gwarancji powinna zostać zgłoszona Gwarantowi niezwłocznie.
6. Miejscem wykonywania przez Gwaranta obowiązków wynikających z § 2 ust. 1 OWG jest główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Gwaranta, chyba że Gwarant uzna za właściwe wykonanie obowiązków wynikających z § 2 ust. 1 OWG w miejscu montażu
towarów.

7. Kupujący ma obowiązek na żądanie Gwaranta dokonać transportu towaru objętego zgłoszeniem gwarancyjnym do miejsca ustalonego w § 2 ust. 8 OWG za pośrednictwem Gwaranta lub przewoźnika wskazanego przez Gwaranta w celu zbadania towaru lub wykonania przez Gwaranta obowiązków określonych w § 2 ust. 1 OWG; koszt transportu towarów objętych gwarancją z miejsca znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Gwarant, natomiast koszt transportu towarów objętych gwarancją z miejsca znajdującego się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pokrywa Kupujący korzystający z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zostanie zakwalifikowane do naprawy na podstawie szkody powstałej na skutek wad produkcyjnych tkwiących w towarach Kupujący ponosi koszty transportu towaru od Gwaranta do Kupującego.
8. Kupujący dostarczając towary do miejsca określonego w § 2 ust. 6 OWG zobowiązany jest zapewnić towarom odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie; wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia towarów wynikające z jego niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia
obciążają wyłącznie Kupującego.
9. Jeżeli tylko część składowa towaru jest niezgodna w rozumieniu § 2 ust. 1 OWG i daje się odłączyć od towaru, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części towaru.
10. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak towaru w ofercie handlowej Gwaranta) wymiana towaru lub jego części na ten sam typ jest niemożliwa, a Gwarant w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust. 1 OWG podejmie decyzję o wymianie towaru lub jego części składowej, Gwarant wymieni towar lub jego część na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych; takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta wymienionych w § 2 ust. 1 OWG.
11. Wszelkie wadliwe towary lub części towarów, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością Gwaranta z datą ich wymiany.
12. Gwarant nie ponosi kosztów demontażu i powtórnego montażu towarów, ani jakichkolwiek innych kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z montażem lub demontażem towarów objętych gwarancją.
13. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki w terminie 01 (słownie: jednego)miesiąca.

§ 3. Wyłączenia gwarancji towarów

A. Ogólne wyłączenia gwarancji

1. W związku z treścią § 2 ust. 1 OWG, odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji w szczególności nie obejmuje wad towarów lub ich części składowych, które powstały:
2. na skutek niewłaściwego składowania, używania lub użytkowania towarów, w szczególności niezgodnie z normami bezpieczeństwa, Instrukcją Montażu, Instrukcją Obsługi i Bezpiecznego Użytkowania i innymi zaleceniami Gwaranta dla towarów objętych zamówieniem dostępnymi na stronie www.e-markizy.pl oraz na stronie allegro.pl,
3. Podczas lub na skutek transportu i załadunku oraz wyładunku, montażu lub uruchamiania
towarów,
4. Działania czynników zewnętrznych, a w szczególności pożaru, uderzenia pioruna, nadmiernie silnego wiatru, wody, soli na danym obszarze warunków pogodowych,
5. Uszkodzeń mechanicznych towarów,
6. Wprowadzenia zmian do towarów, chyba że zmiany towarów były dokonane przez Gwaranta, na zlecenie Gwaranta lub za zgodą Gwaranta wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
7. Używania lub użytkowania towarów mimo dostrzeżenia wady towaru,
8. Normalnego zużycia części towarów oraz materiałów eksploatacyjnych towarów, takich jak: uszczelki, śruby, środki smarujące itp.,
9. Naprawy lub regulacji towarów dokonanej przez podmiot inny niż Gwarant lub podmiot wskazany przez Gwaranta.

10. Gwarancja nie obejmuje nieznacznych niezgodności parametrów technicznych towarów z zamówieniem z parametrami technicznymi sprzedanych towarów, o ile sprzedane towary są zgodne z Instrukcją Montażu Instrukcji Obsługi i Bezpiecznego Użytkowania dla towarów
objętych zamówieniem dostępnymi na stronie www.e-markizy.pl
11. Gwarancja nie obejmuje towarów lub ich części, których na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych towarów nie można zidentyfikować jako towarów lub ich części zakupionych u Gwaranta.

B. Szczególne wyłączenia gwarancji

W związku z treścią § 2 ust. 1 OWG, odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji w szczególności nie obejmuje również wad poszczególnych rodzajów towarów lub ich części składowych określonych w Instrukcji Obsługi i Bezpiecznego Użytkowania które dostarczane są przez producenta

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygania wszelkich sporów wynikających na tlezawartych Umów.
2. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze ugodowej, zostanie on poddany rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla miasta Żary. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
3. Wszystkie Umowy poddane są wyłącznie prawu polskiemu.
4. Gwarant i Kupujący w stosunkach między sobą wyłączają postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., (Dz. U. z dnia 13 maja 1997 r.).
5. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem zawartej Umowy dokonywane będą na adresy podane w treści złożonego zamówienia w przypadku Kupującego, i w treści akceptacji w przypadku Gwaranta.
6. Kupujący zobowiązuje się pisemnie informować o wszelkich zmianach wskazanych w zamówieniu danych teleadresowych Kupującego. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja kierowana do Kupującego na adres wskazany w zamówieniu traktowana będzie jako skutecznie doręczona.
7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych.
8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia zawartej Umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych jej postanowień.
9. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWG wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

Gwarancja e-Markizy.pl

Zapisz do PDF

Trwa generowanie dokumentu, poczekaj chwilę

Back Zapisz do PDF
Your cart email sent successfully :)